Over MVO

Over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

1.  Wat is MVO ?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een vorm van ondernemen waarbij in gelijke mate recht wordt gedaan aan markt (het economisch resultaat), mens (de sociale gevolgen) en milieu (de effecten op de natuur).

De drie peilers van MVO zijn:

 • Mens. Tot het domein Mens worden de prestaties gerekend op sociaal-ethisch gebied. Hoe gaat het bedrijf om met haar personeel en hoe presteert zij op het gebied van de maatschappij in ruimere zin? Thema’s die hier spelen zijn: behartiging mensenrechten, omkoping en fraude, kinderarbeid, man-vrouw verhoudingen, armoedevraagstuk, discriminatie, medezeggenschap, gedragscodes en dergelijke.
 • Milieu. Tot het domein Milieu worden de prestaties gerekend op het gebied van milieu in ruime zin. Hoe pakt een bedrijf haar verantwoordelijkheid op ten aanzien van het belasten van het milieu, de natuur en het landschap?  Milieuzorg, ketenbeheer,  eco-efficiency, schoner produceren, duurzame technologieontwikkeling en duurzame bedrijventerreinen zijn hiervan voorbeelden.
 • Markt. Tot het domein Markt worden niet alleen de pure financiële prestaties van de onderneming (winst, omzet en dergelijke) gerekend. Het gaat ook om sociaal- economische zaken. Hier spelen thema’s als: werkgelegenheid, investeringen in infrastructuur, locatiebeleid, politieke betrokkenheid, uitbesteding, economische effecten van de diensten en producten. Ook sponsoring, medewerkerparticipatie en winstbestemming horen hier thuis.

In veel publicaties over MVO worden de Engelse termen voor Mens, Milieu en Markt gebruikt, namelijk People, Planet en Profit.

2.  Verwante begrippen

Twee begrippen die vaak worden verward met MVO zijn duurzaam ondernemen en maatschappelijk ondernemen. Bij deze vormen van ondernemen gaat het niet om de drie peilers van MVO maar om twee daarvan:

 • Bij duurzaam ondernemen wordt bij economische activiteiten rekening gehouden met  de gevolgen voor het milieu.
 • En bij maatschappelijk ondernemen wordt bij economische activiteiten rekening gehouden met  de sociale gevolgen.

Daarnaast bestaat nog maatschappelijk betrokken ondernemen, waarbij bedrijven geld en medewerkers beschikbaar stellen voor maatschappelijke projecten.

3.  Internationale richtlijnen voor MVO

 • De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  van de Verenigde Naties heeft richtlijnen opgesteld voor MVO, die duidelijk maken wat overheden van het gedrag van bedrijven verwachten. Zo worden onder andere  aanbevelingen gedaan op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, corruptiebestrijding,consumenten belangen, mededinging en informatie-verstrekking. De richtlijnen zijn opgesteld door de 30 OESO lidstaten in samenwerking met bedrijfsleven, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Daarmee worden gelijke regels voor het bedrijfsleven gehandhaafd en concurrentievervalsing voorkomen. Een toenemend aantal andere landen onderschrijft de richtlijnen. De OESO lidstaten zijn verplicht in het kader van de richtlijnen een Nationaal Contact Punt (NCP) op te zetten. Deze NCP’s hebben als taak de richtlijnen en de toepassing ervan te bevorderen en meldingen in behandeling te nemen van belanghebbenden die menen dat een bedrijf zich niet houdt aan de OESO richtlijnen. Alhoewel er voor MVO geen wettelijke verplichtingen bestaan, kan MVO met deze richtlijnen soms meer bereiken dan met wetgeving.
 • Ook de Europese Commissie heeft in 2006 vastgelegd dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen moet worden bevorderd en dat Europa een voorbeeld op het gebied van MVO moet worden.  De mededeling – Com(2006)136 – geeft politieke steun aan de oprichting van een Europese alliantie voor MVO. De prioriteiten voor MVO worden vastgesteld en er wordt een reeks maatregelen aangekondigd om dit te bereiken, met name samenwerking met de lidstaten, steun voor gezamenlijke initiatieven van de betrokken partijen, onderzoek en actie op mondiaal niveau.

 4.   Welke landelijke organisaties stimuleren MVO?

De volgende netwerk-organisaties vervullen gezamenlijk een belangrijke rol bij het stimuleren en ondersteunen van MVO.

 • MVO Nederland is een kennis- en netwerkorganisatie, die het bedrijfsleven stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. MVO Nederland helpt ondernemers om de kansen van MVO te benutten; kansen die winst opleveren voor bedrijf, mens en milieu. MVO Nederland is in 2004 opgericht door het Ministerie van Economische Zaken (zie: www.mvonederland.nl).
 • MVO Platform is een netwerk van 35 maatschappelijke organisaties en vakbonden die samenwerken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen op internationaal niveau. De deelnemers zijn onder andere Oxfam, ICCO, Cordaid, COS, HIVOS, Stichting Max Havelaar, CNV, FNV en de Landelijke Vereniging Wereldwinkels (zie: www.mvo-platform.nl).
 • Samenleving en bedrijf is het landelijk netwerk van grootbedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen met elkaar ontwikkelen en deze kennis  willen delen. Het is een lerend, verbindend en nationaal netwerk dat Nederlandse grootbedrijven ondersteunt bij de verankering van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de bedrijfsprocessen. Samenleving & Bedrijf stimuleert die ontwikkeling door het aanbieden van programma’s en het organiseren van evenementen. Het netwerk is  de officiële National Partner Organisation van het Europese bedrijven-netwerk CSR Europe, werkt samen met VNO-NCW en is partner van MVO Nederland (zie: www.samen.nl).
 • MKB en brancheorganisaties. Grote bedrijven trekken er misschien een speciale manager voor aan, maar ook kleinere bedrijven kunnen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Sterker nog, het aantal MKB-bedrijven dat zich inzet voor MVO neemt gestaag toe. In vrijwel iedere sector en branche spelen verschillende MVO-thema’s. Bij ongeveer twintig brancheorganisaties zijn inmiddels MVO-activiteiten voor hun leden opgezet:  Voor bouw- en infrabedrijven, installatiebedrijven, de technische detailhandel, de natuursteenhandel, de reisondernemingen, recreatieondernemers,voor de  mode-, schoenen- en sportbranche, de accountants en administratieconsulenten, de speel-automatenbranche, de technologisch-industriële sector, de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie, de rubber- en kunststofindustrie, de aannemers van sloopwerken, de IT-, telecom-, office- en internetbedrijven, de schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche en de professionele projectverhuizers. Voor meer informatie over branchegerichte MVO activiteiten: zie onder andere  www.mvonederland.nl.
 • De overheid. MVO lijkt in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Toch speelt ook  de overheid een belangrijke rol. De overheid stelt kaders en stimuleert ontwikkelingen en investeringen die bijdragen aan duurzaamheid, participatie en sociale samenhang. Van de overheid mag worden verwacht dat ze een consistent beleid voert, zodat bedrijven niet voor onverwachte verrassingen komen te staan. De overheid kan ook als klant worden gezien. In die hoedanigheid heeft de overheid grote ambities. In 2010 wil de rijksoverheid namelijk 100 procent duurzaam gaan inkopen. De gemeenten gaan voor 75% in 2010 en 100% in 2015. Provincies en waterschappen willen in 2010 50% duurzaam inkopen. Als een bedrijf in 2010 zijn diensten en producten aan de overheid wil leveren, dan zullen   die aan criteria van duurzaamheid moeten voldoen. Deze criteria, die zijn opgesteld door Senter Novem, zijn inmiddels voor 45 verschillende productgroepen uitgewerkt. Van schoonmaakdiensten tot betonproducten. Van bedrijfskleding tot energie en papier.
 • De Kamer van Koophandel (KvK) speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onder andere door informatie over MVO op een natuurlijke wijze te integreren in de overige ondernemersinformatie, door ondernemers te wijzen op informatie over duurzaam inkopen op de website van de Kamer van Koophandel en op relevante premies en subsidies. Denk aan de milieu-investeringsaftrek en subsidies via de reintegratie wetgeving.

5.  Regionale-, lokale- en andere ondersteuning

De  website van MVO Nederland verschaft informatie over organisaties, initiatieven en praktijkvoorbeelden in de regio Utrecht. Daarbij gaat het zowel om organisaties die hulp en advies kunnen bieden als om bedrijven die hun eigen MVO-ervaring met soortgenoten kunnen delen. Ook zijn er lijsten met adviseurs die kunnen worden ingehuurd bij het invoeren van MVO. Tenslotte heeft MVO Nederland voor haar netwerk- en makelaarsfunctie een ‘Marktplaats’ ingericht, met onder andere een overzicht van duurzame producten en boeken over MVO, vacatures bij non-profit organisaties en bedrijven met duurzaamheids ambities.

Ook kunnen er aanbiedingen worden geplaatst in de categorieën diensten, producten en evenementen. Daarnaast geeft Markplaats een overzicht van organisaties met een MVO-ambitie en een selectie van opleidingen rond het MVO-thema.

6.   Stappenplan MVO

In z’n meest eenvoudige vorm komt het invoeren van MVO neer op de volgende vier stappen:

 • Inventariseer de verwachtingen
  Wat verwachten klanten, medewerkers, de buurt en de gemeente van uw onderneming op het gebied van MVO?
 • Formuleer MVO-doelstellingen en -activiteiten
  Wilt u bijvoorbeeld energie besparen, duurzame producten aanbieden of meer training bieden aan medewerkers?
 • Evalueer
  Stel een plan op om de voortgang van de activiteiten te monitoren en te evalueren.
 • Communiceer
  Vertel belanghebbenden over de resultaten die u heeft geboekt op de verschillende deelterreinen van MVO.

7.  Thema’s voor MVO

Thema’s die relevant zijn voor de invulling van een MVO beleid, zijn:

 • Arbeidsparticipatie
  Een divers personeelsbestand verhoogt de creativiteit en zorgt voor een beter imago op de arbeidsmarkt.
 • Armoedebestrijding
  Uw toeleveranciers in ontwikkelingslanden een hogere prijs bieden? Doen! Kijk naar het succes van Max Havelaar.
 • Biodiversiteit
  Er komen steeds meer keurmerken voor producten als vis, hout en bloemen. Sluit u aan!
 • Gezondheid
  Geef medewerkers een fiets of zet een schaal met appels in de kantine. Zo draagt u bij aan het voorkomen van welvaartsziekten.
 • Klimaatverandering, energie en milieu
  Energiebesparing en groene stroom, gescheiden afval inzamelen en dubbelzijdig kopiëren. Goed voor het milieu en uw portemonnee!
 • Ketenverantwoordelijkheid en duurzaam inkopen
  Stel een gedragscode op en sluit u aan bij een samenwerkingsverband om kosten van controles te beperken. De overheid koopt vanaf 2010 duurzaam in. Zorg dat u aan de duurzaamheidcriteria voldoet.

8.  Misverstanden over MVO

MVO betekent dat je onderneemt zonder winstoogmerk. MVO kan om investeringen vragen. Dit maakt dat veel mensen denken dat als je maatschappelijk verantwoord onderneemt, je geen winst kunt maken. Niets is minder waar. MVO levert op tal van manieren geld op, en draagt zo bij aan de winstdoelstellingen van een bedrijf. MVO draagt onder meer bij aan het verlagen van de kosten voor ziekteverzuim, het verlagen van de energiekosten en aan het aanspreken van de steeds groter wordende groep klanten en bedrijven die om duurzame producten vragen.
MVO is alleen interessant voor grote bedrijven. Veel grote bedrijven pakken MVO groots aan. De Rabobank heeft een apart directoraat MVO en MVO-coördinatoren, Shell brengt al jaren uitgebreide duurzaamheidverslagen uit en veel multinationals hebben aparte ‘MVO-budgetten’. Deze grootse aanpak is geen voorwaarde   voor MVO. Ook zonder apart beleidsplan kunnen kleinere bedrijven of eenmanszaken maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit door in al hun bedrijfsbeslissingen een balans te zoeken tussen ‘mens’, ‘milieu’ en ‘markt’.
MVO is een hype. De term MVO is een steeds vaker gehoord begrip. Volgens een onderzoek van het EIM kent 68% van de Nederlandse MKB-ondernemers de term MVO. De snelle opkomst van de term MVO kan als een hype worden gezien. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zelf, is echter geen hype. Sommigen stellen zelfs dat MVO een voorwaarde wordt voor ondernemen. Bedrijven die niet maatschappelijk verantwoord ondernemen, zullen zoveel kansen laten liggen dat zij in de toekomst geen bestaansrecht meer hebben.
Klanten willen alleen maar de laagste prijs en vragen niet om MVO. Klanten vragen in toenemende mate om maatschappelijk verantwoord geproduceerde producten en diensten. Onderzoek van MarketResponse wijst uit dat in 2006 16% van de Nederlandse populatie van 18 jaar en ouder als Cultural Creative is te classificeren. Nog eens 10% heeft daar enige affiniteit mee. Cultural Creatives kopen bewust producten en diensten die geen verdere ecologische of maatschappelijke problemen veroorzaken. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse consument niet enkel naar de prijs kijkt bij de aanschaf van een product of dienst. Uit onderzoek blijkt dat 48% van de Nederlanders bereid is meer te betalen voor producten of diensten van bedrijven die aan MVO doen.
Als MVO echt zo belangrijk is, moet de overheid het maar verplichten. MVO kan per definitie nooit in een wet worden vastgelegd, omdat het gaat over bovenwettelijke ondernemersbeslissingen. Wel kan de overheid kaders aangeven voor ondernemers, bijvoorbeeld door doelstellingen te formuleren op het gebied van het verminderen van CO2-uitstoot of het vergroten van de arbeidsparticipatie van minderheden.
Toch zijn er veel onderwerpen waarbij het niet wenselijk is om ze volledig vast te leggen in wetten. Hier wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven om zelf actief zorg te dragen voor de maatschappij. Waar ondernemers zelf verantwoordelijkheid nemen is het voor de overheid minder noodzakelijk om wetten te maken. Hierdoor wordt de administratieve lastendruk en het aantal regels verminderd. Bedrijven krijgen dus meer speelruimte als zij zelf actief zijn op het gebied van MVO.
Ik kan mijn afval wel scheiden, maar op de vuilnisbelt gooien ze alles toch weer op één hoop! Deze veelgehoorde fabel is niet waar. Glas, papier, karton, GFT, klein chemisch afval, textiel en restafval worden allemaal apart verwerkt. Alleen sterk vervuilde partijen gescheiden afval kunnen noodgedwongen alsnog bij het restafval terecht komen. Veel gemeenten stimuleren gescheiden inzameling van afval. Het bespaart de gemeente tot 40% kosten als zij het afval gescheiden aanbieden. Hierdoor kan de gemeente na verloop van tijd ook de afvalheffing van de inwoners en bedrijven verlagen.
Als ik aan MVO doe, gaat mijn Duitse concurrent er met de buit vandoor! Bijna alle Westerse landen zijn lid van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), en hebben de OESO richtlijnen geaccepteerd. Deze MVO richtlijnen zorgen voor een eerlijk speelveld bij internationaal zaken doen voor alle OESO landen. Handelt een Duitse concurrent  niet volgens deze richtlijnen, kunt u dit melden bij het Nationaal Contactpunt in Nederland.

9.  Veel gestelde vragen aan MVO Nederland

Welke regelgeving is er omtrent MVO? Er gelden voor MVO geen wettelijke verplichtingen. Wel is bij wet vastgelegd dat alle beursgenoteerde bedrijven inzicht moeten geven in hun MVO-prestaties. De nieuwe MVO-richtlijn ISO 26000 ondersteunt het bedrijfsleven en andere organisaties bij het geven van invulling aan MVO. De publicatie van deze richtlijn wordt in 2010 verwacht.
Hoeveel bedrijven doen aan MVO en wat is de ontwikkeling daarin? Vooral grotere MKB-bedrijven doen aan MVO. In de sectoren waar MVO het meest bekend is, wordt het ook meer in de praktijk gebracht: financiële dienstverleners, zakelijke dienstverleners en de industrie. Hoewel ruim tweederde van de ondernemers bekend is met het begrip MVO, geeft slechts 34 procent aan het gevoel te hebben MVO-activiteiten uit te voeren. Hier geldt: hoe groter het bedrijf, hoe vaker men aan MVO doet. 67 procent van de bedrijven met vijftig tot 99 medewerkers geeft aan MVO-activiteiten uit te voeren. Hoe meer bedrijven een verband zien tussen financiële prestaties en MVO, hoe meer zij MVO in de praktijk brengen.
Wat vindt de consument van MVO? Uit onderzoek van MarketResponse blijkt dat 85% van de Nederlanders het belangrijk vindt dat bedrijven aan MVO doen. Toch is slechts een kwart zich bewust van de verantwoorde afkomst van producten en diensten. Ongeveer de helft van de Nederlanders zou daar wel meer voor willen betalen. Het aantal bewuste consumenten (‘Cultural Creatives’) groeide in 2007 naar 1,88 miljoen. Zij willen aspecten van duurzaamheid een plaats geven in hun leven en kiezen voor goede voeding, duurzame energie en verantwoorde persoonlijke verzorging. MarketResponse ontdekte dat er om deze kerngroep heen maar liefst 1,76 miljoen consumenten cirkelen die op het punt staan Cultural Creative te worden. Daarmee komt deze groep op ca 30% van de consumentenmarkt. Een belangrijke groeimarkt voor bedrijven.
Waarvoor staat de afkorting CSR? De afkorting csr staat voor corporate social responsibility. Dat is de Engelse vertaling van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Hoe weet ik of ik bij een ‘goede’ leverancier inkoop? U kunt een leverancier vragen of hij gecertificeerd is volgens b.v. SA 8000 (arbeidsomstandigheden). U kunt ook vragen of er MVO-audits uitgevoerd zijn bij het bedrijf, zoals b.v. een SA 8000-audit. Als dat niet het geval is, kunt u zelf een audit laten uitvoeren. Dat kan b.v. ook via initiatieven als het Business Social Compliance Initiative, waar meer informatie is over toeleveranciers, m.n. uit ontwikkelingslanden. Meer informatie is ook te verkrijgen bij het Centraal Bureau Import uit Ontwikkelingslanden. Het is altijd goed om de leverancier een aantal MVO-vragen voor te leggen en die te laten beantwoorden. Zo weet de leverancier ook wat voor uw bedrijf belangrijke MVO-aspecten zijn.
Hoe staat het met MVO in een specifieke branche? In iedere sector en in iedere branche spelen verschillende MVO-thema’s. Op de site van MVO Nederland leest u welke thema’s in bepaalde branches spelen en hoe u hiermee kunt omgaan.
Welke gevolgen heeft het beleid van de overheid voor mij? Als u in 2010 producten of diensten aan de overheid wilt leveren, zult u aan duurzame criteria moeten voldoen. Deze criteria zijn opgesteld door Senter Novem.
Hoe bepaalt de overheid wat ‘duurzaam’ is? Om vast te kunnen stellen of een product of dienst duurzaam is, stelt de overheid duurzaamheidcriteria op. Er worden 45 productgroepen onderscheiden. Per productgroep vinden desk research en inspraakbijeenkomsten plaats. Gezamenlijk vormen de criteria het duurzaam inkoopbeleid van de overheid.
Wat kan MVO Nederland voor mij doen op het gebied van MVO? MVO Nederland werkt zoveel mogelijk samen met partijen waarmee ondernemers vertrouwd zijn zoals brancheorganisaties, banken en kamers van koophandel. Ze begeleiden geen individuele bedrijven op weg naar MVO. U kunt op hun site terecht voor handige stappenplannen en veel branchespecifieke informatie. En u kunt partner worden van MVO Nederland, waarmee u zich aansluit bij een netwerk van organisaties die actief zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen.  Zij maken uw MVO-activiteiten zichtbaar op hun site. Bijvoorbeeld als MVO-praktijkvoorbeeld, MVO-product, MVO-expertise, etc. En u krijgt voorrang als u zich inschrijft voor een van hun bijeenkomsten. Bovendien ontvangen partners een gratis abonnement op P+, het nationale MVO-vakblad. U kunt hen altijd bellen of mailen met een vraag over MVO. Zij proberen u dan verder te helpen, op weg naar een antwoord.
Op welke manier kan ik samenwerken met MVO Nederland? U kunt partner worden van MVO Nederland, waarmee u zich aansluit bij een netwerk van organisaties die actief zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen. MVO Nederland werkt zoveel mogelijk samen met partijen waarmee ondernemers vertrouwd zijn zoals branche-organisaties, banken en kamers van koophandel.
Zijn er opleidingen voor MVO? U kunt bij Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO) terecht voor actuele informatie over duurzame ontwikkeling en onderwijs op alle universiteiten en hogescholen in Nederland.

10.  Enkele Praktijkvoorbeelden MVO

Makelaars op de fiets
Hanson Makelaars vergroot de efficiëntie van zijn afspraken binnen Haarlem door de fiets te pakken. Hiermee ontwijken de makelaars files en parkeerduur. Tegelijkertijd worden de wegen in de binnenstad ontzien en wordt de CO2-uitstoot gereduceerd.
Medewerkers als aandeelhouders
Moes Bouwgroep is actief op het gebied van woning- en utiliteitsbouw, onderhoud en service. De ruim 500 medewerkers zijn allemaal aandeelhouders van het bedrijf. Dit maakt de medewerkers erg betrokken bij het bedrijf. Een laag verloop en een laag ziekteverzuim is hiervan het gevolg.
Milieubewuste betonmortelcentrale
Betonmortelcentrale Flevoland besteedt veel aandacht aan het verminderen van de milieubelasting van haar producten en bedrijfsprocessen. Zo hergebruikt de betonmortelcentrale overgebleven beton en afvalwater, en investeert het bedrijf in het terugdringen van het brandstofverbruik van de trucks. Op deze manier bespaart Betonmortelcentrale Flevoland kosten, én onderscheidt het bedrijf zich van zijn concurrenten. Dit levert voordeel op omdat duurzaamheid steeds vaker wordt voorgeschreven in bestekken.
Milieubewuste rozenteelt
Rozenkwekerij G.H.J. van der Weijden belicht zijn rozen met assimilatielampen. De restwarmte die van deze lampen vrijkomt, wordt gebruikt voor een naastgelegen potplantenkwekerij. Dit bespaart energie en geld.
Minder overuren bij gelijkblijvende inkomsten
Het ‘Impacct overtime project’ heeft overwerk en onderbetaling in twee fabrieken in China aangepakt. Aan dit project deden grote textielhandelaren als Hennes & Mauritz en Marks & Spencer mee. Het project resulteerde in een vermindering van overuren, een beter werkklimaat en een vermindering van productiefouten.
Natuurlijk leasen
MultiLease zet zich als autoleasemaatschappij in voor het terugdringen van het brandstofgebruik van wagenparken. Dit onder andere door het aanbieden van elektrische auto’s. Deze werkwijze biedt veel voordelen, voor zowel de bestuurder van de leaseauto, als voor MultiLease.
Projectontwikkelaar Kanters
Projectontwikkelaar Kanters bouwde een duurzaam stadsdeelkantoor, waar ventilatie en temperatuur op natuurlijke manier worden geregeld. Door innovatieve maatregelen kan het kantoor 85% van het jaar zonder fossiele brandstoffen, wat een CO2-reductie van 165 ton betekent.
Restaurant werkt met kansarme jongeren
Naar voorbeeld van Jamie Oliver’s restaurant ‘Fifteen’ in Londen, startten twee Nederlandse ondernemers eind 2004 een eigen ‘Fifteen’ in Amsterdam. Het restaurant biedt moeilijk plaatsbare jongeren de mogelijkheid in een jaar tijd gekwalificeerd kok te worden. Doordat aanvankelijk ‘afgeschreven’ mensen nu werk vinden, bespaart het initiatief de maatschappij kosten.
Samenwerking.Buisman is fabrikant van koffie- en chocoladespecialiteiten. Het bedrijf heeft meegewerkt aan een scan die inzichtelijk maakt wat MVO voor een specifieke organisatie kan betekenen. De tips die uit de scan naar voren kwamen, zorgden onder andere voor een verbeterde samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen het bedrijf.
Schoner transport
Van Dijke Zeeland BV heeft een mobiele spoelmachine ontwikkeld voor de aardappel- en bloembolteelt. Deze spoelmachine verwijdert de grond die bij het rooien van de gewassen meekomt, waardoor de gewassen schoon kunnen worden vervoerd. Dit maakt het vervoer van de gewassen efficiënter, bespaart de teler transportkosten en zorgt voor minder CO2-uitstoot. De voordelen die de spoelmachine biedt, zorgt voor een grote vraag naar het product van Van Dijke Zeeland.
Timmerfabriek door doven
De Verbinding BV is een commercieel timmerbedrijf waar 90% van het personeel bestaat uit dove mensen. Door gebruik van aangepaste machines ondervinden zij van hun handicap weinig hinder. Het initiatief wekt de interesse van opdrachtgevers die op hun beurt investeren in De Verbinding.
Werkervaringsplaatsen
De Twentse Bierbrouwerij biedt mensen met een arbeidsbeperking werkervaringsplaatsen. Een werkervaringsplaats helpt bij het wennen aan een arbeidsritme, waardoor mensen met een arbeidsbeperking vanuit hun uitkeringspositie gemakkelijker kunnen reïntegreren in de reguliere arbeidsmarkt. De brouwerij kan (financiële) ondersteuning krijgen voor het aanbieden van werkervaringsplaatsen. Dit maakt het de werkervaringsplaatsen voor alle partijen aantrekkelijk.
Zelfvoorzienende veehouderij
Henk Broeders vleesveehouderij is nagenoeg zelfvoorzienend. De runderen leven van de snijmaïs en de suikerbieten die Broeders zelf verbouwt. De mest van de runderen wordt als voedingsstof uitgereden over de akkers. Met deze manier van ondernemen speelt Henk Broeders succesvol in op de groeiende behoefte aan voedselveiligheid en dier- en milieuvriendelijk geproduceerd vlees.

Bunnik Fairtrade / Januari 2011