Plan van Aanpak

Plan van aanpak Bunnik Fairtrade

Versie 4 / januari 2011

1. Inleiding

1.1         Wat staat er in dit document?

Het plan is allereerst bedoeld voor het platform zelf om aan te geven welke activiteiten het platform wil ondernemen om zijn doel te bereiken. Daarnaast zal het ook dienen om de gemeente Bunnik en de landelijke Fairtrade Gemeente Campagne duidelijkheid te geven over onze ideeën, activiteiten en doelstellingen. Dit plan van aanpak biedt een globaal overzicht van de plannen. Op sommige punten is nog niets ingevuld. Gaandeweg zullen er vervolgversies van dit plan gemaakt worden waarin de lege plekken worden ingevuld.

1.2      Gewenst eindresultaat

Het gewenste eindresultaat is dat de gemeente Bunnik wordt erkend als Fairtrade gemeente.

1.3      Doel

De erkenning als Fairtrade gemeente is geen doel op zich. Uiteindelijk gaat het om het bewerkstelligen van een blijvende aandacht voor het bevorderen van eerlijke handel en eerlijke producten. Dat wil zeggen dat de leveranciers van de grondstoffen, vooral boeren in ontwikkelingslanden, een prijs krijgen voor hun producten, die voldoende is om in hun levensonderhoud te voorzien en hun ook de kans geeft om te investeren in hun bedrijf en in sociale projecten voor de gemeenschap (o.a. in gezondheidszorg en onderwijs). Zo kan armoede en achterstand worden omgezet in vooruitgang en ontwikkeling.

Het wil ook zeggen dat we eerlijke producten in brede zin willen bevorderen. Eerlijke producten worden gemaakt en verhandeld met respect voor mens en natuur. Daar horen ook biologische producten bij uit eigen land en streekproducten. Zo wordt een bijdrage geleverd aan een gezond leefklimaat voor de huidige en toekomstige generatie.

1.4      Aanleiding

Naast het bestaan van de Landelijke Campagne is de aanleiding voor het Bunnikse initiatief tweeërlei:

 1. De jaarlijkse bijeenkomst van de Coalitie van de Mensenrechten in Bunnik die in september 2009 plaatsvond, had als thema “Voedsel voor iedereen”. Nico Roozen directeur van Solidaridad gaf een inleiding waarin hij duidelijk maakte dat het rijke deel van de wereld niet door kan gaan met te consumeren zoals dat nu gebeurt omdat er dan in de toekomst niet voldoende voedsel is voor iedereen. Willy Wagenmans, wethouder van Houten deed verslag van de Fairtrade Gemeente Campagne in Houten. Aan het eind van die bijeenkomst werd er een oproep gedaan om ook van Bunnik een Fairtrade gemeente te maken;
 2. Midden november 2009 nam de gemeenteraad van Bunnik unaniem een motie aan om Millenniumgemeente te worden. De voorwaarde die daarbij werd gesteld was dat moest blijken dat er bij de burgers voldoende draagvlak zou bestaan.

De handschoen is opgepakt door enkele aanwezigen op de themabijeenkomst over voedsel. De burgemeester liet blijken graag mee te werken aan een goed initiatief.

Samenwerking tussen de gemeente en het particulier initiatief is een voorwaarde voor het welslagen van de campagne. Het platform stelt voor om vanuit het particulier initiatief uitwerking te geven aan de Millenniummotie door de campagne om Fairtrade gemeente te worden. Aan drie van de doelstellingen wordt zo een directe uitwerking gegeven: armoedebestrijding, bevorderen duurzaamheid en bevorderen eerlijke handel.

1.5      Overzicht

Dit plan is als volgt ingedeeld. Hoofdstuk 2 geeft een algemene beschrijvingen van het plan en een algemene beschrijving van de organisatie. Hoofdstuk 3 beschrijft een stappenplan, waarin voor iedere stap de organisatie, de doelen en de taakverdeling nader is toegelicht.

Het plan is gebaseerd op de volgende informatiebronnen:

 • Tot november 2010 is gewerkt met de Handleiding ‘Fairsterk uw gemeente’, versie oktober 2009, http://www.fairtradegemeenten.nl/
 • Vanaf november 2010 wordt de Handleiding ‘Breng Fairtrade dichterbij’ gevolgd, waarin de criteria staan voor gemeenten die in 2011 de titel aanvragen
 • Plan van Aanpak, voor het verkrijgen van de titel Fairtrade gemeente van de Werkgroep Houten Fairtrade gemeente, http://www.fairtradegemeentehouten.nl

2.  Algemeen

2.1      Beschrijving Fairtrade Gemeente

Een fairtrade gemeente is een gemeente waarin de overheid, het bedrijfsleven en haar inwoners op alle fronten actief zijn in de eerlijke handel. De titel van fairtrade gemeente wordt verleend door de landelijke stuurgroep Fairtrade Gemeenten (bestaande uit COS, ICCO, Max Havelaar en de Landelijke vereniging van Wereldwinkels) als de gemeente voldoet aan de volgende criteria:

 • Er is een lokale werkgroep actief.
 • De gemeente spreekt zich uit voor fairtrade; de raad en de afdelingen van de gemeentelijke overheid steunen fairtrade en handelen hiernaar.
 • Plaatselijke winkels verkopen fairtrade producten en de plaatselijke horeca serveert   fairtrade producten.
 • Locale scholen, kerken en verenigingen en bedrijven gebruiken fairtrade producten.
 • Er is lokale media aandacht.
 • Er zijn initiatieven voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor ieder criterium zijn concrete eisen geformuleerd, die moeten worden gehaald om de titel fairtrade gemeente te verkrijgen en te behouden.

2.2      Uitgangspunten en randvoorwaarden

2.2.1. Steun

We gaan uit van een groeiende en brede steun van: de plaatselijke overheid, de politieke partijen, de kerken, de scholen, het bedrijfsleven, en zo veel mogelijk ideële organisaties en individuele burgers.

2.2.2. Capaciteit

Voor de doorlooptijd van het project moet met het volgende rekening worden gehouden: het platform is nog niet op optimale sterkte, en in het Platform mag het bedrijfsleven wat sterker aanwezig zijn.

2.3      Afbakening

Dit plan beperkt zich tot de activiteiten die moeten leiden tot het verkrijgen van de titel fairtrade gemeente. Daartoe worden verschillende activiteiten ondernomen, zoals: het mobiliseren van plaatselijke steun, het informeren van plaatselijke winkels, horeca en bedrijven, het uitvoeren van een nulmeting, de organisatie van media aandacht en het uitvoeren van een definitieve meting.

Het kan zijn dat er tijdens de duur van het project een verbreding van de activiteiten plaatsvindt afhankelijk van de discussies en besluitvorming in het Platform.

Na afloop van dit project moet er voorzien worden in een groep die gedurende lange tijd de vinger aan de pols houdt met betrekking tot de bereikte resultaten om te zorgen dat er geen terugval optreedt.

2.4      Organisatie

De organisatie van dit plan is in handen van het Platform Bunnik Fairtrade, dat een stuurgroep heeft ingesteld om leiding te geven aan de campagne. De stuurgroep legt belangrijke plannen voor aan het platform en legt verantwoording af aan het platform.

Voor het uitvoeren van gerichte activiteiten of voor het verzamelen van informatie worden werkgroepen ingesteld.

Het platform bestaat uit ongeveer 30 leden die op persoonlijke titel deelnemen. Zowel belangstellende individuen als mensen uit verschillende geledingen van de Bunnikse samenleving, zoals: het bedrijfsleven, de kerken, de Milieugroep Bunnik, Amnesty Internationaal, de Mensenrechtencoalitie, de Voedselgroep Bunnik, en de ontwikkelingsorganisatie ICCO. Vanuit B&W is een ambtenaar  aangewezen om het dagelijkse contact met het Platform te onderhouden en vanuit COS Utrecht is een campagne adviseur in het platform opgenomen. Het platform zoekt nog uitbreiding uit de kringen van het onderwijs en de plaatselijke instellingen.

De stuurgroep van het Platform bestaat uit:

 • Rob de  Coole, voorzitter
 • Sam Korteweg, secretaris
 • Bert van Eijnsbergen, penningmeester
 • Jan Baarveld, lid
 • Liesbeth Brinkman, lid
 • Edward Mac Gillavry, lid
 • Ted Strop – von Meijenfeldt, lid

3.  Overzicht van de plannen en fasering

We onderscheiden de volgende fasen om het beoogde einddoel te bereiken: de voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase en de resultaatfase.

3.1 Voorbereidingsfase  (februari  – oktober 2010)

3.1.1 Planfase, organisatie opzetten en betrekken achterban

 • De organisatie inrichten (platform, stuurgroep, werkgroepen, vrijwilligers);
 • het opstellen van het plan van aanpak;
 • het zich goed op de hoogte stellen van de ins en outs van fairtrade en verwante onderwerpen.

3.1.2 Betrekken gemeente Bunnik

 • Doel: het verzekeren van de steun van de plaatselijke overheid in Bunnik.

3.1.3 Betrekken (ideële) organisaties Bunnik

 • Doel: het werven van leden voor de werkgroepen in de uitvoeringsfase.

3.1.4 Voorbereiding nulmeting en promotiecampagne

 • Verzamelen van de argumenten waarmee de verschillende doelgroepen benaderd kunnen worden;
 • Afspraken maken over de wijze van het benaderen van doelgroepen;
 • Zorgen voor informatiemateriaal voor de verschillende doelgroepen in Bunnik.

3.2 Uitvoeringsfase (oktober 2010 – juni 2011)

3.2.1 Promotiecampagne

 • Een publiciteitsactie bij de start van de campagne;
 • Vanuit het platform worden kleinere werkgroepen georganiseerd die binnen Bunnik de verschillende partijen benaderen om die over te halen te kiezen voor fairtrade;
 • Te denken valt aan kleine groepen die zich richten op een bedrijfssector, type vereniging of overheid.

3.2.2 Nulmeting houden

 • De nulmeting zal direct na de startdag van de campagne worden gehouden;
 • Het gaat om een snelle nulmeting die duidelijk moet maken in hoeverre er aan de criteria van de landelijke campagne wordt voldaan en om vast te stellen waar vervolgens aan gewerkt moet worden.

3.2.3 Doelgroepen gericht benaderen

 • Op basis van de resultaten van de nulmeting wordt de aandacht geconcentreerd op die sectoren waar nog niet aan de criteria is voldaan.

3.2.4 MVO bijeenkomst organiseren.

3.3 Resultaatfase (juni – december 2011)

3.3.1 Uitvoeren van de eindmeting.

3.3.2 Schrijven van een plan voor het vervolg.

3.3.3 Afsluitend evenement voor de bewoners van Bunnik.

4. Uitwerking van de drie fasen

4.1 Uitwerking voorbereidingsfase

4.1.1 Planfase en betrekken achterban

 • Aanmelding bij de landelijke Campagne Fairtrade Gemeente (is gebeurd);
 • Opstellen van de eerste versie van het plan van aanpak, zo dat het gepresenteerd kan worden aan de gemeente Bunnik en aan de betrokken organisaties. Het plan moet voor betrokkenen de verwachte inzet duidelijk maken. Het plan wordt opgesteld door de stuurgroep en wordt voorgelegd aan het platform;
 1. Het goed geïnformeerd raken van het platform door middel van deelname aan landelijke informatiebijeenkomsten en door informatie op een aantal websites over fairtrade (zoals: http://www.fairtradegemeenten.nl). We laten ons adviseren door COS Utrecht en we reserveren een deel van de platformbijeenkomsten voor kennisverwerving en discussie;
 2. Het ontwerpen van een logo;
 3. Het opzetten van een eigen website;
 4. Het versterken van het platform door uitnodigingen aan het bedrijfsleven, scholen, en verenigingen;
 5. Het opstellen van een begroting voor de campagne, in iedere geval voor de eerste fase, waarin opgenomen: vergaderkosten, reiskosten ivm deelname aan landelijke bijeenkomsten, scholingskosten, campagnemateriaal, kosten logo en website. Het aanstellen van een penningmeester in de stuurgroep.

4.1.2   Betrekkingen met de gemeente Bunnik.

 1. Er is al regelmatig contact met de gemeente, door B&W in de persoon van de burgemeester en de wethouder, waaronder de fairtrade campagne valt;
 2. Het platform gaat de gemeente Bunnik vragen om de volgende stappen te zetten:

De gemeente Bunnik ondersteunt het plan formeel en zegt daarmee het volgende toe:

 • één van de leden van B&W wordt portefeuillehouder waar het onderwerp fairtrade in past (is gebeurd);
 • de gemeente wil fairtrade gemeente worden;
 • de initiatiefgroep wordt financieel ondersteund.

De gemeente zet zich in om voor het eind van de campagneperiode te voldoen aan        de volgende criteria:

 • een aantoonbaar raadsbesluit of collegeprogramma waarin de keuze voor fairtrade door de gemeente wordt ondersteund;
 • in het gemeentehuis worden eerlijke producten gebruikt en er wordt duurzaam ingekocht.

4.1.3 Betrekken van eigen achterban

Het doel is het verkrijgen van brede steun voor het initiatief en het mobiliseren van deelnemers aan de komende campagnes. We formuleren onze verwachtingen en vragen om steun voor het initiatief en om concrete oproepen voor hulp bij de komende campagnes en andere publiciteit rondom de actie.

4.1.4 voorbereiding nulmeting en promotiecampagne

 • introductiebrieven ontwerpen voor winkeliers en horeca;
 • folders maken voor de specifieke doelgroepen;
 • folder maken voor de consumenten;
 • te verwachten veelgestelde (lastige) vragen van antwoorden voorzien.

4.2 De uitvoeringsfase (oktober 2010 – juni 2011)

4.2.1   De nulmeting aanpak: in oktober /november/ december  2010

Het organiseren van een nulmeting waarop we een quick scan uitvoeren bij de supermarkten, horeca gelegenheden, kantines op scholen, kerken, kledingwinkels etc.

Doel van de meting is het bepalen waar we aan het begin van de promotiecampagne staan. Het geeft inzicht in de sectoren waaraan de promotiecampagne de meeste aandacht moet besteden.

Daarnaast willen we door inzet van allerlei betrokkenen het draagvlak voor de campagne vergroten. Het is in zekere zin al een begin van de promotiecampagne.

4.2.2   Promotiecampagne (november 2010 – juni 2011)

 1. Het doel van de promotiecampagne is het verwerven van bekendheid voor de Fairtrade Campagne in Bunnik.
 2. Er zullen verschillende promotieactiviteiten worden georganiseerd:
 • Presentaties op markten;
 • Bezoeken aan de verschillende doelgroepen;
 • Publicaties in lokale pers en verenigingsblaadjes;
 • De landelijke Fairtradeweek vindt plaats van 21 t/m 30-10-2010.

4.2.3   MVO bijeenkomst organiseren

4.3 Resultaatfase (juni 2011 – december 2011)

4.3.1 Organiseren eindmeting

Wat heeft de campagne opgeleverd?

4.3.2 Schrijven vervolgplan

Nog te definiëren.

4.3.3 afsluitend evenement

Nog te definiëren. Overwogen moet worden om het afsluitende evenement dat      gehouden zal worden na toekenning van de titel Fairtrade Gemeente, in de          Fairtradeweek 2011 te doen plaatsvinden.